scrumptious
adj.
extremely pleasing to the sense of taste